یوسف عبدلی

رتبه اول رشته بازی‌های مهارتی و توسعه فردی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی