کیان زارعی

رتبه سوم رشته زبان انگلیسی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی