محمد مسیح برزو

رتبه اول رشته بازی‌های مهارتی و توسعه فردی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی