محمدحسین داودی

رتبه اول رشته قرآن و معارف اسلامی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی