ماهان شفیعیون

رتبه دوم رشته مناظره علمی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی