طاها کمالی نژاد

رتبه دوم رشته مناظر علمی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی