طاها کمالی نژاد

رتبه سوم رشته تربیت بدنی و سلامت
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی