ابوالفضل ریحان

رتبه سوم رشته بازارچه کسب و کار دانش آموزی
مرحله:
ناحیه‌ای جشنواره خوارزمی