مهلت شرکت در جشنواره و ارسال آثار به پایان رسیده است.