logo footer

این دبیرستان به عنوان اولـین واحد آموزشی مجتمع آموزشی صالحین در سال ۱۳۷۴ به بهـره بـرداری رسید. ایـن واحد آموزشی با زیـربنای ۳۶۵ متر مربع و در 2 طبقه به متـراژ ۱۱۰۰ متر مربع احداث شده است.

تماس با ما
mail

نشانی : خیابان جهاد {صارمیه} . کوچه مسعود {شماره 14} دبیرستان دوره اول صالحین

telephone (1)

۳۲۳۴۴۴۴۰ | ۳۲۳۴۴۴۴۲

نگارخانه

پشتیبانی فنی توسط معاونت فناوری مجتمع آموزشی صالحین