آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان

جشنواره فرهنگی قرآن و عترت

محمدهادی جعفری

رتبه سوم رشته قرائت قرآن کریم

محمدرضا بابایی

رتبه دوم رشته تفسیر قرآن

امیرعلی امیری

رتبه سوم رشته صحیفه سجادیه

محمدحسین داوودی

رتبه سوم شهرستان اصفهان رشته نهج البلاغه

محمدحسین داوودی

رتبه اول رشته نهج البلاغه

محمد نعیم کاووسی

رتبه دوم شهرستان اصفهان

محمد نعیم کاووسی

رتبه اول رشته مداحی

علی پرتونژاد

رتبه سوم استان اصفهان رشته قرائت قرآن کریم

علی پرتونژاد

رتبه اول رشته قرائت قرآن کریم

علی فقیهی نیا

رتبه اول رشته قرائت قرآن کریم

محمد غفاری

رتبه دوم رشته احکام

ابوالفضل رحیمی

رتبه دوم رشته مداحی