آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان

جشنواره علمی پژوهشی

علیرضا لطفی

رتبه اول رشته بازی‌های مهارتی و توسعه فردی

یوسف عبدلی

رتبه اول رشته بازی‌های مهارتی و توسعه فردی

محمد مسیح برزو

رتبه اول رشته بازی‌های مهارتی و توسعه فردی

محمدحسین داودی

رتبه اول رشته قرآن و معارف اسلامی

محمدحسین سعیدی

رتبه اول رشته قرآن و معارف اسلامی

طاها کمالی نژاد

رتبه سوم رشته تربیت بدنی و سلامت

علیرضا نوربخش

رتبه سوم رشته بازارچه کسب و کار دانش آموزی

سپهر فرزین پور

رتبه سوم رشته بازارچه کسب و کار دانش آموزی

ابوالفضل ریحان

رتبه سوم رشته بازارچه کسب و کار دانش آموزی

آرش آزادی

رتبه دوم رشته مناظره علمی

ماهان شفیعیون

رتبه دوم رشته مناظره علمی

طاها کمالی نژاد

رتبه دوم رشته مناظر علمی

علیرضا خزائی

رتبه سوم رشته زبان انگلیسی

کیان زارعی

رتبه سوم رشته زبان انگلیسی