تیزر بازی مافیا گپ

با حضور آقایان
🔹محمدحسین کدخدایان
🔹محمد موسوی

🔹تدوین : حمید عطریان

کاری از معاونت فرهنگی و پرورشی

دبیرستان دوره اول صالحین