صاحب اثر : آقای مهدی مصلحی | پایه نهم 

امتیاز اثر : ۴ چراغی ماه دوم
موضوع :
رشته : نقاشی