صاحب اثر : آقای مهدی سخاوت فر | پایه نهم 

امتیاز اثر : ۵ چراغی ماه دوم
موضوع : فرشتگان زمینی شفاء بخش
رشته : ساخت کلیپ