صاحب اثر : مرصاد حجه فروش نیا | پایه نهم 

امتیاز اثر : ۵ چراغی ماه دوم
موضوع : گرمترین شب سال
رشته : ساخت کلیپ