صاحب اثر : محمد پارسا مقدس | پایه نهم 

امتیاز اثر : ۴ چراغی ماه اول
موضوع : فرشتگان زمینی نجات بخش
رشته : ساخت کلیپ