صاحب اثر : آقای محمد عرفان روهنده | پایه نهم

امتیاز اثر : ۴ چراغی ماه دوم
موضوع : فرشتگان زمینی نجات بخش
رشته : ساخت کلیپ