آئین نامه جشنواره چلچراغ :

دانش آموزان برگزیده ماه دوم :