صالحین نیوز :

گزارش مدیریت محترم دبیرستان دوره اول صالحین درباره روند آموزش در دوره تعطیلات کرونایی با رویکرد به شعار مدرسه تعطیل شد ، ولی آموزس تعطیل نشد!

 

13+