گوشه‌ای‌ از‌ فعالیت‌
دبیرستان دوره اول صالحین در سال ۹۸

4+