کادر آموزش دبیرستان دوره اول صالحین

مهدی نجّار اعرابی

دبیر مطالعات اجتماعی

کارشناسی ارشد

رشته تاریخ ایران اسلامی
سوابق آموزشی

علیرضا عبّاسی

دبیر علوم تجربی

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی
سوابق آموزشی

حسین حلّاجی

دبیر عربی

کارشناسی

زبان و ادبیات عربی
سوابق آموزشی

محمّدعلی حاجیّان

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی

زبان انگلیسی
سوابق آموزشی

محمّد جان نثاری

دبیر علوم تجربی

کارشناسی ارشد

فیزیک (اتمی – مولکولی)
سوابق آموزشی

محمّد‌حسین مدح‌خوان

دبیر قرآن

کارشناسی

علوم ، قرآن و حدیث
سوابق آموزشی

مسعود زارع زاده

دبیر ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی
سوابق آموزشی

مهدی شفیع نیا

دبیر هنر
6+