کادر اجرایی دبیرستان دوره اول صالحین

حسین رضوانی پور

مدیر دبیرستان

کارشناسی

زیست شناسی
سوابق آموزشی

مجید رزمخواه

معاونت اجرایی انضباطی

کارشناسی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی
سوابق آموزشی

مسعود مسائلی

معاونت فرهنگی

کارشناسی

مهندسی مکانیک
سوابق آموزشی

محمد نیلی

معلم راهنمای پایه هفتم

کارشناسی

مهندسی مکانیک
سوابق آموزشی

جعفر کرباسیون

امور مالی و حسابدار

کارشناسی

حسابداری
سوابق آموزشی

عماد طیّبی

معاونت پژوهشی

دانشجو دکتری

فلسفه علم و فناوری
سوابق آموزشی

سید مهدی موسوی

معلم راهنمای پایه هشتم

کارشناسی

مدیریت فرهنگی
سوابق آموزشی

احمدرضا حاج کریمی

معاونت پشتیبانی

فوق دیپلم

رشته ادبیات فارسی
سوابق آموزشی

حمید عطریان

معاونت فناوری

دانشجو کارشناسی

مهندسی عمران
سوابق آموزشی

حامد جعفریان

معلم راهنمای پایه نهم

کارشناسی

برق الکترونیک
سوابق آموزشی

سید محسن پور سید رضایی

امور دفتری و انفورماتیک

کارشناسی

ریاضی
سوابق آموزشی
2+