سنجش

سنجش کمی و نمره ای از دانش آموزان عمدتا مبتنی بر تمرکز صرف بر حافظه محوری و یادگیری داده های دانش است اما در سنجش کیفی، اشکال حقیقی دانش آموز در دستیابی به دانش یا تولید دانش مدنظر قرار می گیرد. یکی از روش های سنجش کیفی این است که به صورت عبارات توصیفی یا نمره گذاری محدود نقاط قوت و ضعف دانش آموز در حوزه های مختلف به دانش آموز تذکر داده شود تا او بتواند با اصلاح روش یادگیری خود به رشد بهتری دست پیدا کند. دبیرستان صالحین قصد دارد تا بتواند در کنار کارنامه نمره ای، ملاک ها و شاخص های تربیتی مختلف دیگر در مدرسه را نیز در کارنمای تربیتی خود لحاظ کرده و دانش آموزان را راستای تقویت همه بعدی آن ها مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.